Jacomputers Wijchen
Voor de computer die bij u past

Algemene voorwaarden

 1a.    De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn, ongeacht enig andersluidend beding in enig van afnemer of derde afkomstig document van welke datum ook, toepasselijk op alle offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van, respectievelijk met Jacomputers Wijchen  

1b.   Eventueel door de afnemer gehanteerde inkoopvoorwaarden zullen slechts dan van toepassing zijn indien en voorzover Jacomputers Wijchen, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst, uitdrukkelijk en schriftelijk met zodanige toepasselijkheid heeft ingestemd.

1c.    Door het geven van een order aan Jacomputers Wijchen  verklaart de afnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Aanbiedingen

2a.    Alle offertes, in welke vorm ook gedaan door Jacomputers Wijchen , zijn vrijblijvend.

2b.   De overeenkomst van koop en verkoop komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door Jacomputers Wijchen  van de order van de afnemer, of bij het ontbreken van zodanige bevestiging door de uitvoering van de order door Jacomputers Wijchen 

2c.    Alle eventueel tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen welke niet schriftelijk door Jacomputers Wijchen  zijn aanvaard, worden als vervallen beschouwd.

2d.   De bij aanbiedingen verstrekte, door Jacomputers Wijchen  opgestelde of vervaardigde kostenbegrotingen, plannen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichtsopgaven, of andere aanbiedingen of leveranties behorende bescheiden, zomede hulpmiddelen als modellen, gereedschappen, etc. blijven te allen tijden eigendom van Jacomputers Wijchen , hebben slechts een benaderende aanduiding en moeten op eerste verzoek aan deze worden teruggegeven. Zij mogen zonder de schriftelijke toestemming van Jacomputers Wijchen  niet gekopieerd of nagemaakt worden, noch aan derden, al dan niet voor wederverbruik ter inzage gegeven of ter hand gesteld worden.

Prijzen en kosten

3a.    De prijzen voor de zaken en diensten zijn vastgesteld in de orderbevestiging van Jacomputers Wijchen  of bij het ontbreken van zodanige vaststelling, de prijzen die door Jacomputers Wijchen  worden toegepast op het moment van levering.

3b.   De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3c.    De verkoopprijs is gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, accijnzen, vrachten etc. In geval van verhoging van een en ander is Jacomputers Wijchen  gerechtigd inmiddels overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. In het geval Jacomputers Wijchen  nog niet begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst kan de afnemer alsnog de overeenkomst annuleren. 

Verzendkosten

4a.    Bij opdrachten met een totale netto-opdrachtwaarde van meer dan €. 500, - worden de goederen in Nederland franco geleverd aan het adres van de afnemer.

4b.   Bij opdrachten met een totale netto-opdrachtwaarde van minder dan €. 500, - zijn de vracht cq. portokosten voor rekening van de afnemer.

4c.    Bij opdrachten met een totale netto-opdrachtwaarde van minder dan €. 100, - is Jacomputers Wijchen bovendien gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.

4d.   Bij eventuele expresse- of rembourszendingen is Jacomputers Wijchen gerechtigd een hanteringtoeslag in rekening te brengen. 

Levering

5a.    Jacomputers Wijchen zal de bestelde zaken en/of diensten zoveel mogelijk leveren binnen de door haar aangegeven termijn.

5b.   De leveringstermijn gaat in op de dag dat Jacomputers Wijchen  hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch, de order van de afnemer heeft ontvangen.

5c.    In geval van vertraagde levering kan de afnemer geen aanspraak maken op een vergoeding van welke aard dan ook. Bovendien is het de afnemer in dit geval niet toegestaan zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Jacomputers Wijchen zonder toestemming van laatstgenoemde op te schorten of niet na te komen.

5d.   Jacomputers Wijchen behoudt zich het recht voor, al naar gelang haar voorraadpositie, een levering in gedeelte uit te leveren. De deelleveringen zullen echter geen nadelige gevolgen hebben voor de te betalen vracht- cq. portokosten. 

Transport

6a.    Tenzij de afnemer voor de aanvang van de overeengekomen leveringstermijn volledige verzendinstructies aan Jacomputers Wijchen heeft doen toekomen, heeft Jacomputers Wijchen het recht de zaken op een door haar geschikt geachte wijze te doen vervoeren. Dit geldt ook bij niet-francozendingen.

6b.   Indien het gebruikelijke vervoersverkeer onmogelijk of bemoeilijkt wordt, heeft Jacomputers Wijchen evenzeer de bevoegdheid de zaken op een door geschikt geachte wijze te doen vervoeren. Jacomputers Wijchen is gerechtigd de hieraan verbonden extra kosten bij de afnemer in rekening te brengen.

Betalingen

7a.    De betalingen geschieden uitsluitend vooraf per bank, pintranactie of contant bij aflevering/ophalen van de goederen.

7b.   Als moment van betaling geldt de datum van de bijschrijving van het factuurbedrag op de rekening van Jacomputers Wijchen  

Eigendomsoverdracht

8a.    Tot aan de gehele voldoening van de aan Jacomputers Wijchen  verschuldigde betalingen, daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, maar ook eventuele toeslagen, renten en kosten en betalingsverplichtingen betreffende eerdere leveringen, behoudt Jacomputers Wijchen  het eigendom van alle door haar geleverde zaken, zulks tot zekerheid van betaling. 

8b.   In gevallen als bedoeld in artikel 9 van deze voorwaarden zal Jacomputers Wijchen  gerechtigd zijn om de zaken, ten aanzien waarvan de eigendom is behouden terstond terug te nemen en deze onder zich te houden, totdat de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens hem heeft voldaan (met inbegrip van de betaling van de renten, kosten en schaden), of in het geval nakoming door de afnemer onmogelijk is geworden om de zaken op welke wijze ook aan derden te verkopen in welk geval de netto-opbrengsten in mindering zullen worden gebracht op het totaal door de afnemer aan Jacomputers Wijchen  verschuldigde bedrag.

8c.    Zolang de eigendom van de goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overgedragen of aan derden enigerlei ander recht daarop verlenen; slechts in de uitoefening van zijn normale bedrijf is de afnemer gerechtigd de zaken weder te verkopen, te verwerken of te gebruiken voor het doel waarvoor zij bestemd zijn.

8d.   Vanaf de inontvangstneming tot de eigendomsoverdracht zijn de zaken voor rekening en risico van de afnemer. 

Nakoming en ontbinding

9.     In geval de afnemer in gebreke is met de nakoming van een of meerdere van zijn verplichtingen (waaronder begrepen de gevallen waarin de afnemer in staat van faillissement dan wel surséance van betaling heeft aangevraagd, dan wel wanneer het bedrijf van de afnemer wordt geliquideerd of wanneer op andere wijze zijn handelsactiviteiten zijn gestaakt) heeft Jacomputers Wijchen  het recht de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder aanmaning, ingebrekestelling, of rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren, of de eigen nakoming op te schorten, zonder uit diens hoofde jegens de afnemer aansprakelijk te zijn voor welke vergoeding ook en zonder dat zulks afbreuk kan doen aan de overige rechten die Jacomputers Wijchen  terzake mocht hebben. 

Garanties

10a.  Voor alle door Jacomputers Wijchen  geleverde producten geldt een garantietermijn van 24 maanden ingaande op de datum van betaling, opdrachtbevestiging of factuur, t.w. datgene met de vroegste datum. Op demomodellen wordt geen garantie gegeven tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Als gebruik- en onderhoudsadviezen van Jacomputers Wijchen  niet worden opgevolgd, als veranderingen aan de apparatuur worden doorgevoerd of delen worden gewisseld, of als er 2e hands materialen worden gebruikt die niet aan de originele specificaties voldoen, dan vervalt iedere garantie. Op los geleverde geheugenmodules, IC's en processoren wordt geen garantie gegeven.

10b.  Terzake van de levering van zaken en diensten, neemt Jacomputers Wijchen  tegenover zijn afnemer slechts die garanties op zich, welke zijn eigen leverancier tegenover Jacomputers Wijchen  op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden.

10c.  Verdere garanties kunnen slechts op Jacomputers Wijchen  rusten, indien daarvan blijkt uit een door Jacomputers Wijchen  afgegeven schriftelijke verklaring.

10d.  De garantieverplichting van Jacomputers Wijchen  houdt in dat zij de gebreken aan de geleverde zaken zo spoedig mogelijk voor eigen rekening herstelt, mits de gebreken zijn opgetreden binnen de door de leverancier van Jacomputers Wijchen  bepaalde garantietermijn, de afnemer Jacomputers Wijchen  binnen deze termijn op de hoogte heeft gebracht en de afnemer tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

10e.  Onderdelen welke door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan voortijdige slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder de garantiebepalingen; evenmin schade tengevolge van nalatige en ondeskundige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte chemische-, elektronische of elektrische invloeden.

10f.  De garantieverplichtingen vervallen indien demontage, nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder voorafgaande toestemming van Jacomputers Wijchen  aan de door hen geleverde zaken zijn uitgevoerd.

10g.  De eventueel uit deze garantiebepalingen voortvloeiende aansprakelijkheid voor herstel en/of vervanging van goederen die zich buiten Nederland bevinden, blijft beperkt tot het bedrag dat Jacomputers Wijchen  te zelfder tijd voor herstel en/of vervanging in Nederland zou hebben bedragen.

10h.  Indien Jacomputers Wijchen  bepaalde onderdelen in het kader van haar garantieverplichtingen vervangt, worden deze vervangen onderdelen eigendom van Jacomputers Wijchen 

10i.   Behoudens de garantieverplichtingen beschreven in dit artikel, is Jacomputers Wijchen  niet aansprakelijk voor schade, zowel directe als indirecte uit welke oorzaak ook aan de zijde van de afnemer of derde opgekomen, in verband met door Jacomputers Wijchen  geleverde zaken en/of diensten. De afnemer vrijwaart Jacomputers Wijchen  tegen aanspraken van derden wegens schade opgetreden in verband met de door Jacomputers Wijchen  aan de afnemer geleverde zaken of diensten.

Overmacht

11.   Gevallen van overmacht, met inbegrip van het geval van oorlog, bedrijfsstoringen, stakingen, uitsluitingen, gebrek aan grondstoffen, of halffabrikaten, storingen in toelevering en transport, overheidsbesluiten of maatregelen (ongeacht of de vorenbedoelde gevallen betrekking hebben op het bedrijf van Jacomputers Wijchen  of van zijn toeleveranciers, of van bedrijven waar bewerkingen in opdracht van Jacomputers Wijchen  plaatsvinden) zullen de verplichtingen van Jacomputers Wijchen  jegens de afnemer opschorten voorzover en voorzolang als de toestand van overmacht zal voortduren. In zulke gevallen zal Jacomputers Wijchen  gerechtigd zijn om zonder rechtelijke tussenkomst de verkoopovereenkomst met de afnemer geheel of gedeeltelijk eenzijdig ontbonden te verklaren zonder dat op Jacomputers Wijchen  jegens de afnemer voor deze ontbinding of de gevolgen daarvan enige aansprakelijkheid zal rusten. 

Reclames

12a.  Reclames dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken door de afnemer schriftelijk ter kennis van Jacomputers Wijchen  gebracht te worden. Daarna worden de zaken geacht in ontvangst genomen te zijn.

12b.  Mondelinge reclames en reclame, welke worden ingediend na het verstrijken van de hierbedoelde termijn, worden niet geaccepteerd.

12c.  Een reclame heeft geen invloed op hetgeen inzake van dezelfde overeenkomst reeds is geleverd of nog geleverd dient te worden.

12d.  Het indienen van reclame ontheft de afnemer niet van de verplichting te betalen overeenkomstig de tussenpartijen overeengekomen betalingsvoorwaarden. 

Aansprakelijkheid

13a.  Behoudens de garantieverplichting is Jacomputers Wijchen  nimmer aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd. Uitdrukkelijk wordt uitgesloten alle aanspraken wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende zaken, benadeling van bedrijfsbelangen of bedrijfsschade, hetzij direct, hetzij indirect bij de afnemer of derden veroorzaakt door de verkochte zaken.

13b.  Afspraken of overeenkomsten met niet vertegenwoordigingsbevoegde leden van het personeel van Jacomputers Wijchen  binden laatstgenoemde niet, voorzover een en ander niet uitdrukkelijk door de directie is bevestigd.

13c.  Jacomputers Wijchen  is met name niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens of andere informatiedragers van wederpartij, daar deze immers wordt geacht kopieën te hebben gemaakt van originelen. Wederpartij vrijwaart Jacomputers Wijchen  en haar ondergeschikten voor aanspraken van derden terzake van schade, welke is veroorzaakt door het gebruik van door Jacomputers Wijchen  (op)geleverde diensten en producten.

13d.  Het Nederlandse recht is op alle overeenkomsten van toepassing.

13e.  Uitsluitend de Rechtbank van Arrondissement waarbinnen Jacomputers Wijchen  is gevestigd, zal bevoegd zijn kennis te nemen van tussen afnemer en Jacomputers Wijchen  gerezen verschillen.


Hieronder onze volledige leverings en garantievoorwaarden: